Publication

By Donika Emini , Zoran Nechev - 30 December , 2023

Енергетската транзиција на Косово: ПОМЕЃУ ПРИВАТИЗАЦИЈА И ЛИБЕРАЛИЗАЦИЈА НА ПАЗАРОТ

Енергетската транзиција на Косово: ПОМЕЃУ ПРИВАТИЗАЦИЈА И ЛИБЕРАЛИЗАЦИЈА НА ПАЗАРОТ
Енергетската транзиција на Косово: ПОМЕЃУ ПРИВАТИЗАЦИЈА И ЛИБЕРАЛИЗАЦИЈА НА ПАЗАРОТ
DOWNLOAD PUBLICATION

Овој документ за политика го разгледува косовскиот енергетски сектор во период на критичен момент на транзитирање кон одржливост.Студијата ги зема предвид геополитичките фактори кои влијаат на оваа енергетска трансформација и ги обелоденува јавната перцепција во однос на енергетските партнери на Косово и стратегијата на владата за транзиција кон обновливи извори на енергија.

Tags:

Scroll