Publication

By Marika Djolai , Corina Stratulat - 12 December , 2023

Геополитиката започнува дома: УЛОГАТА НА СТРАНСКИТЕ АКТЕРИ ВО ЕНЕРГЕТСКИОТ СЕКТОР НА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

Геополитиката започнува дома: УЛОГАТА НА СТРАНСКИТЕ АКТЕРИ ВО ЕНЕРГЕТСКИОТ СЕКТОР НА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
Геополитиката започнува дома: УЛОГАТА НА СТРАНСКИТЕ АКТЕРИ ВО ЕНЕРГЕТСКИОТ СЕКТОР НА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
DOWNLOAD PUBLICATION

Советодавната група за политики „Балканот во Европа“ спроведува сеопфатна студија за на геополитиката која се однесува на транзицијата кон зелена енергија во земјите од Западен Балкан. Оваа студија се базира на констатациите содржани во документот „Енергетиката во земјите од Западен Балкан“ (мај 2023 година) и на регионалното истражување за Западен Балкан во чии рамки беше спроведена теренска работа во периодот март-април 2023 година. Главните наоди во оваа студија се засноваат на податоци добиени преку канцелариско истражување и полуструктурирани интервјуа спроведени во периодот меѓу март и јуни 2023 година со шест експерти за енергетика, животна средина и природни ресурси, со пет претставници од релевантните министерства и енергетски компании, како и од Енергетската заедница. Градот Тузла, каде што се наоѓа најголемата термоцентрала во БиХ, е избран како студија на случај. Марика Џолаи е предавач на Катедрата за мировни студии и меѓународен развој на Универзитетот во Бредфорд. Корина Стратулат е раководител на Програмата за европска политика и институции во Центарот за европски политики. and Institutions Programme at the European Policy Centre.

Tags:

Scroll