Publication

By Marika Djolai , Corina Stratulat - 15 December , 2023

Gjeopolitika fillon që në shtëpi: GJEOPOLITIKA FILLON QË NË SHTËPI: ROLI I AKTORËVE TË HUAJ NË SEKTORIN ENERGJETIK TË BOSNJE DHE HERCEGOVINËS

Gjeopolitika fillon që në shtëpi: GJEOPOLITIKA FILLON QË NË SHTËPI: ROLI I AKTORËVE TË HUAJ NË SEKTORIN ENERGJETIK TË BOSNJE DHE HERCEGOVINËS
Gjeopolitika fillon që në shtëpi: GJEOPOLITIKA FILLON QË NË SHTËPI: ROLI I AKTORËVE TË HUAJ NË SEKTORIN ENERGJETIK TË BOSNJE DHE HERCEGOVINËS
DOWNLOAD PUBLICATION

Grupi Këshillimor i Politikave ‘Ballkani në Evropë’ (BiEPAG) po realizon një studim gjithëpërfshirës për gjeopolitikën e tranzicionit drejt energjisë së gjelbër në Ballkanin Perëndimor. Ky dokument politikash mbështetjet në gjetjet e dokumentit të parë “Energjia në Ballkanin Perëndimor” (maj 2023) dhe në një sondazh të realizuar në nivel rajoni në Ballkanin erëndimor, puna në terren e të cilit u krye në gjatë muajve mars-prill 2023. Gjetjet kryesore të këtij studimi bazohen në të dhënat e mbledhura nëpërmjet punës kërkimore dhe intervistave gjysmë të strukturuara të realizuara në muajt mars-qershor 2023 me gjashtë ekspertë të energjisë, mjedisit dhe burimeve natyrore si dhe me përfaqësues nga ministritë përkatëse dhe kompani të prodhimit të energjisë si dhe me përfaqësues të Komunitetit të Energjisë. Si rast studimor është zgjedhur qyteti i Tuzlës, ku ndodhet edhe termocentrali më i madh në Bosnje dhe Hercegovinë. Marika Djolai është pedagoge në Departamentin e Studimeve për Paqen dhe Zhvillimin Ndërkombëtar në Universitetin e Bradfordit. Corina Stratulat është Drejtore e Programit të Politikave dhe Institucioneve Evropiane në Qendrën e Politikave Evropiane.

Tags:

Scroll