Publication

By BiEPAG - 24 October , 2023

Energetska dilema Srbije: Kako prebroditi geopolitičke tenzije i rusko vlasništvo na putu ka održivoj tranziciji?

Energetska dilema Srbije: Kako prebroditi geopolitičke tenzije i rusko vlasništvo na putu ka održivoj tranziciji?
Energetska dilema Srbije: Kako prebroditi geopolitičke tenzije i rusko vlasništvo na putu ka održivoj tranziciji?
DOWNLOAD PUBLICATION

Savetodavna grupa za javnu politiku Balkan u Evropi sprovodi sveobuhvatnu studijuo geopolitičkim dimenzijama zelene energetske tranzicije na Zapadnom Balkanu.
Studija se oslanja na nalaze analize “Energy in the Western Balkans” (maj 2023), kao i na regionalno istraživanje na Zapadnom Balkanu koje predstavlja rezultat terenskog rada sprovedenog u periodu mart-april 2023. Glavni nalazi ove studije zasnovani su na podacima prikupljenim putem sekundarnog istraživanja i polustrukturisanih intervjua obavljenih između marta i jula 2023. godine s devet osoba, uključujući sadašnje i bivše predstavnike vlade, aktuelne opozicione političare, stručnjake za energetiku i međunarodnu bezbednost, bivšeg direktora energetske kompanije, kao i predstavnika Energetske zajednice. Uz doprinos članova i članica BiEPAG-a Tene Prelec, Dimitra Bečeva i Nikolaosa Cifakisa. Vujo Ilić je naučni saradnik na Institutu za filozofiju i društvenu teoriju, Univerzitet u Beogradu.

Scroll